Oferta specjalna : konsultacje

Opis

Usługa konsultacji przeznaczona jest dla członków Stowarzyszenia Trefl Pomorze. Usługa świadczona jest bezpłatnie na warunkach określonych w poniższym regulaminie.

Aby skorzystać z usługi należy zapoznać się i zaakceptować poniższy regulamin i zarezerwować termin wizyty korzystając z systemu rezerwacji znajdującego się pod adresem: inspektorzy.com/usluga-specjalna/konsultacje/.

Regulamin usługi specjalnej: Konsultacje z ekspertem

z dnia: 26.04.2019

Rozdział I Definicje

Usługobiorca – podmiot, który korzysta z usługi Konsultacji w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub zarobkową.

Usługodawca – Dane-osobowe.info Monika Gierada-Sołtysek NIP 5842355628 siedziba: 80-177 Gdańsk, ul. Damroki 14/3 oraz IOD.GD Michał Strzelecki NIP 9552105842, z siedzibą w 80-126 Gdańsk, ul. Hausbrandta 38/110

Umowa – Regulamin usługi specjalnej: Konsultacje z ekspertem.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozdział II Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi doradczej polegająca na udzieleniu informacji: porady lub wyjaśnienia w zakresie obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, zwanej dalej: Konsultacją.
 2. Konsultacje nie obejmują:
 3. przygotowania przez Usługodawcę dokumentów, w szczególności: regulaminów, klauzul informacyjnych, procedur w zakresie wdrożenia RODO, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wykonania analizy ryzyka lub rejestru czynności przetwarzani;
 5. przygotowania pełnej odpowiedzi na żądania osoby o których mowa w Art. 15 – 22 RODO;
 6. przygotowania opinii w postaci dokumentowej.

Rozdział III Warunki korzystania z Konsultacji

 1. Usługobiorca korzysta z Konsultacji wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu w systemie rezerwacyjnym Usługodawcy i otrzymaniu potwierdzenia wykonanej rezerwacji na wskazany adres email.
 2. Usługi są świadczone w lokalizacji usługodawcy pod adresem 80-890 Gdańsk, ul Heweliusza 11 (pok. 306)
 3. Warunkiem skorzystania z Konsultacji na warunkach wskazanych w Rozdziale IV , ust. 2 jest wypełnienie formularza rezerwacyjnego i wysłanie go do Usługodawcy.
 4. Usługobiorca może skorzystać z Konsultacji bez podawania danych osobowych, wówczas wnosi opłatę odpowiadającą wartości usługi wskazanej w Rozdziale IV ust. 1.
 5. Jeżeli Usługobiorca odmawia podania danych osobowych w formularzu rezerwacyjnym, na konsultacje może umówić się wyłącznie w drodze kontaktu telefonicznego lub email z Usługodawcą. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://inspektorzy.com
 6. Usługobiorca może odwołać konsultacje najpóźniej 24h przed umówionym terminem bez ponoszenia konsekwencji. Konsultacje można odwołać wysyłając wiadomość sms, pocztą elektroniczną lub podczas rozmowy telefonicznej.
 7. Usługobiorcy, który nie stawił się na konsultacje i ich nie odwołał w trybie wskazanym w ustępie poprzednim, Usługodawca wlicza czas podany w rezerwacji do limitu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2.
 8. Usługodawca udostępnia w systemie rezerwacyjnym dostępne terminy Konsultacji.
 9. Usługodawca może odwołać Konsultacje bez podania przyczyny z 24h wyprzedzeniem, o czym informuje Usługobiorcę w kontakcie telefonicznym lub sms.
 10. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności podczas świadczenia Konsultacji opierając się na swojej najlepszej wiedzy.
 11. Usługodawca posiada wiedzę ekspercką z zakresu ogólnego prawa ochrony danych osobowych., Usługodawca może odmówić świadczenia Konsultacji, jeżeli zakres tematyczny odbiega od tego zakresu lub udzielenie Konsultacji wymagałoby dodatkowej znajomości specjalistycznych aktów prawa szczególnego.

Rozdział IV Płatność

 1. Wartość jednej godziny Konsultacji określa aktualny cennik znajdujący się pod adresem https://inspektorzy.com/cennik/
 2. Usługobiorca, który poda w formularzu rezerwacyjnym swoje dane osobowe może skorzystać z pierwszych trzech godzin konsultacji w każdym kwartale roku bez ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1. Każda kolejna godzina jest płatna, według stawki wskazanej w ust. 1. Opłata jest naliczana po pierwszych 15 minutach rozpoczętej godziny.
 3. Usługodawca jest czynnym podatnikiem VAT.
 4. Płatność za usługę jest wnoszona na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, w terminie wskazanym na fakturze.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą korespondencji elektronicznej.

Rozdział V Poufność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności typu technicznego, technologicznego, handlowego i organizacyjnego, (w szczególności: danych klientów i kontrahentów, szczegółów umów z nimi zawartych, wzorów dokumentów, formularzy, przebiegu procesów, istniejących procedur, know-how, zabezpieczeń fizycznych I logicznych, w tym zabezpieczeń oraz organizacji systemu informatycznego) otrzymanych lub uzyskanych zarówno w sposób zamierzony, jak i przypadkowy od Usługobiorcy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w związku i przy okazji wykonywania Umowy.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja lub wiadomość jest Informacją Poufną, Strony zobowiązane są do wspólnego wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie, a w przypadku rozbieżnych stanowisk Stron, taka informacja lub wiadomość będzie uznana za Informację Poufną.
 3. Informacjami Poufnymi nie są informacje ogólnodostępne lub podane do wiadomości publicznej w trakcie trwania niniejszej Umowy oraz 60 miesięcy następujących po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, za szkody rzeczywiste poniesione przez Usługobiorcę, które są skutkiem umyślnego wprowadzenia w błąd przez Usługodawcę. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 2. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 par. 3 Kodeksu Cywilnego, że w przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszej Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część Umowy pozostanie w mocy.
 3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy, w tym jego wykładni, jest prawo polskie.
billy s fucked bb.fapfans.net hot babe mercedes carrera recieves an anal pounding. www.xxxdoc.monster teen brianna cum swallow sex video.