Biuletyn bezpieczeństwa

Regulamin usługi specjalnej: Newsletter

z dnia: 10.05.2019

Rozdział I Definicje

Usługobiorca – podmiot, który korzysta z usługi Newsletter w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub zarobkową.

Usługodawca – Dane-osobowe.info Monika Gierada-Sołtysek NIP 5842355628 z siedzibą w Gdańsku (80-177) przy ul. Damroki 14/3 oraz
IOD.GD Michał Strzelecki NIP 9552105842, z siedzibą w Gdańsku (80-126)
przy ul. Hausbrandta 38/110.

Umowa – Regulamin usługi specjalnej: Newsletter.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozdział II Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi informacyjnej (zwanej dalej: Newsletterem) polegającej na otrzymywaniu na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, informacji w postaci Biuletynu informacyjnego.
  Tematyka Biuletynu Informacyjnego obejmować będzie informacje, porady i wyjaśnienia w zakresie obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych.

Rozdział III Zasady korzystania z Usługi Newsletter

 1. Wartość usługi wynosi 149zł netto rocznie. Usługa dla Usługobiorców określonych w Rozdz. III, ust.2 jest bezpłatna.
 2. Z bezpłatnej Usługi może skorzystać każdy, kto otrzymał wiadomość e-mail od Partnera Usługodawcy zawierający ofertę specjalną przygotowaną dla Członków Stowarzyszenia Trefl Pomorze lub Najemców lokali biurowych mieszczących się w budynku przy ul. Heweliusza 11 w Gdańsku oraz zapisze się do usługi poprzez link znajdujący się w ofercie specjalnej.
 3. Wiadomości wysyłane przez Usługodawcę w ramach usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikacja i rozpowszechnianie może się odbywać wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi poprzez wysłanie takiego żądania na adres newsletter@inspektorzy.com. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia świadczenia usługi bez podania przyczyny, informując Usługobiorcę o tym fakcie drogą elektroniczną.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi przyjmowane są pod adresem poczty elektronicznej newsletter@inspektorzy.com.
 8. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 9. Termin rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji wynosi 14 dni.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 par. 3 Kodeksu Cywilnego, że w przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszej Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część Umowy pozostanie w mocy.
 2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy, w tym jego wykładni, jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na min. 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
billy s fucked bb.fapfans.net hot babe mercedes carrera recieves an anal pounding. www.xxxdoc.monster teen brianna cum swallow sex video.